- Izvođenje investicionih radova:Izgradnja luka, marina, pristaništa, pristana, uređenje obala i drugi hidrograđevinski radovi

- Proizvodnja i isporuka građevinskih materijala;

- Pružanje specijalizovanih usluga:vodni transport, podvodni radovi, projektantske usluge, inženjering, brodoremont, itd..
Luke i pristaništa

LUKA U MISURATI, LIBIJA
Investitor: Generalna uprava za luke i svetionike
Period izgradnje: 1973-1978
Nova luka u Misurati otvorena je 1978, u potpunosti izgrađena kapacitetima preduzeća Ivan Milutinović-PIM. Prva faza izgradnje sastojala se od dva lukobrana ukupne dužine 3 km, četiri glavna utovarna terminala, bagerovanja 0.7 miliona kubnih metara peska, nasipanja 1.9 miliona kubika, dva pristupna puta, skladišta, kancelarija, itd.

LUKOBRANI
Period izgradnje: 1973-1978
Severni i istočni lukobran dužine 1.4 i 1.8 km, izgrađeni su direktno na moru pri dubini od 13m. Konstrukcija se sastoji od kamenog jezgra u rasponu od 2kg do 2 t, prevashodno armirano betonskim tetrapodima od 15t i 24t. a zatim učvršćenim kamenom od 2 do 4 t. Kamen je dopremljen iz kamenoloma udaljenog 100 km.

LUKA U BENGAZIJU, LIBIJA
Investitor: Generalna uprava za luke i svetionike.
Period izgradnje: 1968-1973
Proširenje postojeće luke u Bengaziju uspešno je izveo Ivan Milutinović-PIM.
Radovi su sastojali od sledećih glavnih pozicija:
-Izgradnja lukobrana
-Bagerovanja 3 miliona kubnih metara i nasipanja 9.7 milona kubika
-Izgradnja kejskog zida dužine 4240m
- Izgradnja pristupnih puteva, instalacija i navigacione opreme

RIBARSKI PRISTANI U LIBIJI
Investitor: Vlada Libije
Ivan Milutinović-PIM projektovao je i izgradio mnoge objekte ove namene duž libijske obale

RIBARSKA LUKA U MISURATI, LIBIJA
Investitor: Vlada Libije
Period izgradnje: 1978-1980
Ribarska luka u Misurati nalazi se unutar glavne luke omogućavajući sigurne vode unutar 350m dugog lukobrana izgrađenog za te potrebe. Lukobran takođe omogućava pristup na četiri pristana koji se granaju iz njega. Lukobran se završava zidom nasutim u dužini od 60m.
Ovaj zid takođe služi za dodatne ribarske brodove sa unutrašnje strane.
Ribarska luka u Misurati prijektovana je i izgrađena od strane preduzeća Ivan Milutinović-PIM po sistemu ključ u ruke.

LUKA U TRIPOLIJU, LIBIJA
Investitor: Ministarstvo transporta i pomorskog saobraćaja
Period izgradnje: 1993-1997
Projekat: NEDECO-Holandija
Konsultant: N.C.B.-Tripoli
Rekonstrukcija lukobrana uključuje radove na kamenom nasipu i parapetskom zidu u ukupnoj dužini od 4600 m. U radovima su korišćeni kamen, lomljeni kamen, betonski blokovi i tetrapodi od betona.

LUKA U MISURATI, LIBIJA II FAZA
Investitor: Ministarstvo transporta i pomorskog saobracaja
Period izgradnje: 1984-1996
Druga faza sastojala se od izgradnje:
- 11 sidrišta za teretne brodove dubokog gaza
- Ugradnja 1,2 miliona m3 kamena
- Bagerovanje 3,8 miliona m3
- Nasipanje 3,8 miliona m3
- Sidrište
- Ribarska luka
- Naftni terminal
- Pet pristupnih puteva itd

NAFTNI TERMINAL HOMS, LIBIJA
Investitor: Ministarstvo energetike
Period izgradnje: 1978-1979
Izvodac: Ivan Milutinovic-PIM kao deo međunarodnog konzorcijuma Terminal se sastoji od 1475m dugog prilaza, terminala i dva veza. Terminal sastavljen od structure koja je poduprta sa šipovima prečnika 900mm. Tokom izgradnje terminala korišćena je samohodna platforma u jako teškim uslovima, na uzburkanom moru i pri talasima višim od 7 metara.

LUKA UM KASR, IRAK
Investitor: Iracka uprava za luke
Period izgradnje: 1976-1978
Radovi su ukljucivali projektovanje I izgradnju sledeceg:
- pristanište dužine 280m za brodove 25.000 DWT
- dva skladišta
- upravne i drugih zgrada, sistema za vodosnabdevanje, osvetljenja, itd.
Projekat je izveden po sistemu "ključ u ruke".
Sidrište je izvedeno kao rasterecujuca platforma na šipovima prečnika 900 i 700 mm

KIRKUK, IRAK
Investitor: Minstarstvo za navodnjavanje, Irak
Period izgradnje: 1981-1986
Projekat: SOGREAH-Grenobl
Konsultant: SOGREAH-Grenobl
Izvođač: Ivan Milutinović-PIM
Radovi su uključivali pumpne stanice uključujući cevovode ukupne dužine 63.000m, zemljane radove, betonske radove, izradu i polaganje cevovoda dužine 53.000m, pobijanje šipova, i izgradnju puteva.

LUKA MARMUGAO, GOA, INDIJA
Investitor: Kartel Luka Marmugao
Period izgradnje: 1970-1979
Marmugao je stara luka u Indiji i prva za izvoz rude I kombinovanog tereta.Radovi su uključivali bagerovanje 10 miliona kubika od čega je jedna trećina upotrebljena za nasipanje.

BRODOGRADILIŠTE CITAGONG, BANGLADEŠ
Investitor: The Bangladesn Steel Engineering & Shipbuilding Corp.
Period izgradnje: 1973-1977
U periodu industrijskog razvoja Bangladeša Ivan Milutinovic-PIM izgradio je brodogradilište u Citagongu, koje je locirano na ušću reke Karnafuli. Brodogradilište obuhvata dva suva doka.
Sledecih karakteristika:
DOK 1 : 0korisna dužina 182.8m, korisna širina 27.4m, visina 13.1m
DOK 2 korisna dužina 248.1m, korisna širina 28.6m, visina 10.7m

LUKA ŠUVAIKI, KUVAJT

Najveća komercijalna luka u Kuvajtu i jedna od najvećih na Bliskom istoku sagrađena je znanjem i kapacitetima Preduzeća Ivan Milutinović-PIM.
Razvoj luke u Šuvaikiju uključuje dva kraka, zapadni i istočni, kao i dva mola, brodogradilište sa sistemom i 14 vezova

ZAPADNI KRAK LUKA ŠUVAIKI, KUVAJT
Investitor: Vlada Kuvajta
Period izgradnje: 1968-1973
Razvoj luke ostvaren je bagerovanjem 7 miliona m3 I nasipanjem površine od 81 ha i izgradnjom 4.5 km dugog vertikalnog kamenog zida i sedam molova ukupne dužine 600m.

PROJEKAT RIVA, KUVAJT
Investitor: Opština Kuvajt
Period izgradnje: 1982-1987 Nadzor I konsultanti:Brian Colquhoun & Partners in assocation with Al Marzouk & Abi - Hanna w.q.q and Corderoy International Limited
Projekat:Sasaki Associates Inc. with Ghazi Sultan and Kuwaiti Engineers Office
Izvodac: Ivan Milutinovic-PIM u medunarodnom konzorcijumu
Izgradnja rive je uključivala izvođenje obaloutvrde u dužini od 21km oko grada Kuvajta. Projekat je izveden u pet faza.

BRODOGRADILIŠTE KUVAJT
Investitor: Brodogradilište Kuvajt
Period izgradnje: 1976-1977
Radovi obavljeni od strane PIM-a ukljucuju:
Sinhrolift za brodove kapaciteta 2000t
Osam vezova za brodove
Mrtvi vez za istovarni dok
Četiri trake za kranove
Brodogradilišna radionica na šipovima

SINHROLIFT ZA BRODDOVE

Sinhrolift za brodove se sastoji od dva mola 10m I 96 m dug odnosno 26m I 100m dužine, poduprte šipovima prečnika 508 I 815 mm. Nose kran 300kn Za ovaj posao ugrađeni su 31200 m šipova od prenapregnutog betona I 8400m čeličnih šipova

LUKA DŽASK, IRAN
Investitor: Ministarstvo odbrane i logistike oružanih snaga Irana
Period izgradnje: 1986-1988.
Projekat i izvodenje: Ivan Milutinović-PIM
Radovi su uključivali projektovanje i izvodenje sledećeg:
- Glavnog i pomoćnog lukobrana
- Kejski zid dužine 125m
- Pristupnog puta
- Skladište
- Infrastrukture

LUKOBRAN
Ukupna dužina glavnog i pomoćnog lukobrana je 1425m
Sastoji se od:
Kamenog jezgra 1kg-400kg
Slaganog kamena 1t-14t
Armiranih blokova 1t-14t
Ukupna količina ugrađenog kamena je 350.000m3 proizvedenog u našem kamenolomu u Fudžeiri (UAR) i transportovanog baržama kapaciteta 15000t.

BRODOGRADILIŠTE BJELA, CRNA GORA
Investitor: Brodogradilište Veljko Vlahovic - Bijela
Period izgradnje: 1973
Kej je projktovan za brodove do 100.000 DWT Kej nosi kran kapaciteta 15t na 25 m
Kej je oslonjen na dve prenapregnute grede raspona 17.2m i prenapregnute Betonske ploče debljine 18cm Sidrište je na čeličnim šipovima prečnika 800mm
Cilindrični gumeni odbojnici su prečnika 1000mm i 1850 mm dugački.

SIDRIŠTE ZA OPREMANJE I SITNE POPRAVKE

Period izgradnje: 1981-1982
Svi dokovi izuzev sidrišta za opremanje i sitne popravke u brodogradilištu Bijela uništeni su u zemljotresu 1979. godine.
Izgradnja svih novih sidrišta poverena je PIM-u koji je obavio sledeće hidrograđevinske radove:
- sidrište za opremanje i sitne popravke dužine 180m
- pristupnu platformu za plutajuci dok
- obaloutvrdu i nasipanje
- pobijanje šipova za temelj radionice
sidrište za opremanje i sitne popravke dužine je iste konstrukcije kao i lučki kej ali obuhvata 9 m. Pristupna platforma je armirana šipovima punjenim betonom

NAFTNI TERMINAL PANčEVO na reci Dunav, Srbija

Projektovan i napravljen za morsko/rečne tankere do 4200DWT,Naftni terminal kapaciteta od 6 miliona tona godišnje.

DUNAV-TISA-DUNAV HIDROSISTEM, SRBIJA
Investitor: Direkcija za izgradnju hidrosistema DTD, Novi Sad
SSistem DTD je najveći irigacioni i plovni sistem u SFRJ, danas u R. Srbiji. Značajno je doprineo opštem razvoju, posebno poljoprivrede, u ovom delu Republike Srbije.
Kanal DTD rešio je niz vodoprivrednih problema:
- kontrola i odbrana od poplava na 760.000 ha
- navodnjavanje 520.000 ha
- nasipanje-melioracija 360.000 ha
- plovni kanali-putevi 508 km
Sistem DTD sastoji se od:
- Glavne mreže kanala i
- Lokalnih irigacionih i melioracionih sistema
Ukupna dužina glavne kanalske mreže je 572 km.
Profil prosečno iskopane površine je oko 200 kvadratnih metara.
Ukupna količina zemljanih radova je 130 m3. Poređenja radi na radovima za Suecki kanal iskopano je 75 miliona kubnih metara zemlje.

NOVI BEOGRAD-MELIORACIJA

Beograd, grad na ušću dveju reka, vekovima je zauzimao poziciju utvrđenog naselja na uzvišenjima iznad reka Dunava i Save.Tek nakon Drugog svetskog rata novi tokovi u razvoju grada doveli su do toga da Beograd pređe na drugu stranu svojih reka.

Projekti 2006 - 2009:

www.pim.co.rs © 2010-2022. Sva prava zadržana.
Powered by: Strahinja Manic